This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Cart 0

No more products available for purchase

Subtotal Free
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Your Cart is Empty

Gebruiksvoorwaarden Coravin

Welkom bij Coravin! Lees verder om de regels en beperkingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de website en Moments-applicatie (de “Diensten") van Coravin, Inc. (“Coravin” en soms “onze,” “wij” en “ons”) te weten te komen.

Coravin Moments beveelt Wine Moments aan die een combinatie zijn van favoriete/voorgestelde momenten, zoals films/tv/muziek/eten in combinatie met wijn(en). Coravin Moments heeft de mogelijkheid om wijnen aan te bevelen die u al kent, evenals wijnen waarvan Coravin heeft vastgesteld dat u ze mogelijk interessant vindt, om te combineren met bepaalde momenten.

De Coravin Moments Cellar is een vertegenwoordiging van de wijnen, smaken, variaties en regio's waarvan u hebt aangegeven dat u daarvan geniet. De Coravin Moments Cellar bevat wijnen die u hebt en wijnen die Coravin aangeeft waar u mogelijk van zult genieten. Deze Dienst benadrukt de momenten die mogelijk zijn met de wijnen waarvan u hebt aangegeven dat u die hebt en de wijnen die u niet hebt.

Coravin Moments herkent foto's van wijnetiketten en biedt u de mogelijkheid om de wijnen te bepalen en op te slaan die u lekker vindt. Met deze functie kunt u flessen scannen en toevoegen aan de Coravin Moments Cellar. Elke wijn wordt automatisch aan details gekoppeld zoals de regio's, druiven, producent, beoordelingen en classificaties.

Als u een Coravin Model Eleven hebt, zal Coravin Moments er via Bluetooth draadloos contact mee maken.. Daardoor weet u wanneer je capsule moet worden vervangen of wanneer het systeem moet worden opgeladen. U kunt er ook meer capsules en naalden mee aanschaffen en indien nodig kun je de software bijwerken en lezen hoe u uw Model Eleven het beste kunt gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden (de ”Voorwaarden") vormen een bindend contract tussen u en Coravin. Je moet akkoord gaan met alle Voorwaarden, anders hebt u niet het recht om de Diensten te gebruiken. Uw gebruik van de Diensten betekent dat u akkoord gaat me al deze Voorwaarden en deze Voorwaarden blijven van kracht terwijl u de Diensten gebruikt. Deze Voorwaarden omvatten de bepalingen in dit document, evenals die in het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd om te mogen drinken als u de Diensten gebruikt, dan hebt u geen toestemming om onze Diensten te gebruiken en moet u direct afsluiten.

Registratie

Om bepaalde content of voordelen van onze Diensten te openen, wordt u gevraagd u te registreren en een account aan te maken. Door een account voor onze Diensten te registreren, geeft u aan dat u ouder bent dan de wettelijke leeftijd om te mogen drinken terwijl u de Diensten gebruikt. Als onderdeel van het registratieproces kunt u gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren en kunt u gevraagd worden Coravin van bepaalde informatie over u te voorzien, met inbegrip van bepaalde soorten persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw e-mailadres en andere informatie die betrekking heeft op uw smaak en voorkeuren. U gaat ermee akkoord dat de informatie die u aan ons verschaft tijdens registratie en alle andere keren kloppend, accuraat, actueel en volledig is. U gaat er tevens mee akkoord dat deze informatie altijd actueel en kloppend gehouden wordt. Eventuele informatie die u aan Coravin verschaft via onze Diensten of e-mailadres is onderhevig aan het Privacybeleid van Coravin, wat hierbij door verwijzing onderdeel is van deze Voorwaarden alsof het hierin is uiteengezet.

Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren. Alleen u hebt toestemming om via uw account gebruik te maken van onze Diensten en de Gebruikerscontent. Niettegenstaande het voornoemde, bent u geheel verantwoordelijk voor uw account, met inbegrip van het gebruik van het account door een derde, en voor het betrachten van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. U kunt uw account altijd opschorten door een e-mail te sturen naar csr_eu@coravin.com .

Privacy

Coravin neemt de privacy van haar gebruikers heel serieus. Voor het meest actuele Privacybeleid van Coravin klikt u hier.

Eigendomsrechten

Tenzij Coravin excpliciet anderszins aangeeft in een overeenkomst tussen u en Coravin, zoals tussen u en Coravin, bezit (of licentieert) en behoudt Coravin alle rechten, eigendom en belangen in en van alle Apps, gegevens, content, grafische onderdelen, formulieren, kunstwerken, afbeeldingen, foto's, functionele componenten en eventuele softwareconcepten en documentatie, evenals ander materiaal op, in of beschikbaar gesteld via onze Diensten ("Dienstmaterialen"), evenals de selectie, coördinatie, regeling, organisatie en verbetering van de Dienstmaterialen. Alle Dienstmaterialen zijn beschermend volgens de auteursrechtwet, met een handelsmerk, octrooi en andere van toepassing zijnde wetten. Zoals tussen elke gebruiker van de Diensten en Coravin, blijven alle namen, handelsmerken, dienstmerken, certificeringsmerken, symbolen, slogans of logo's in de diensten eigendom van Coravin of haar partners, licentiehouders of leveranciers. Gebruik of misbruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een overtreding betekenen van de federale en staatsrechtelijke handelsmerkwet. U hebt in geen geval recht op of van de Dienstmaterialen, anders dan het recht om de Dienstmaterialen te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Het gebruik van onze Diensten geeft u geen eigendom van eventueel intellectueel eigendomsrecht op onze Diensten of de content waar u toegang toe heeft. Het is u niet toegestaan content van onze Diensten te gebruiken, tenzij u toestemming van de eigenaar hebt of hier anderszins wettelijk toestemming voor hebt. Deze voorwaarden geven u geen recht op het gebruik van eventuele merken of logo's, zoals gebruikt in onze Diensten.

Bepaalde functies van de Diensten (met inbegrip van de registratieprocessen zoals beschreven in Paragraaf 1 hierboven) kunnen u de mogelijkheid bieden om opmerkingen te maken, feedback te geven, informatie, content, tekst, bestanden, handelsmerken, logo's, grafische onderdelen, posts en andere materialen en informatie te bieden waar andere gebruikers van de Diensten toegang toe hebben, die zij kunnen gebruiken, bekijken en er commentaar op kunnen geven ("Gebruikerscontent"). Door Gebruikerscontent te plaatsen, vertegenwoordigt u dat u het volledige recht bezit om de Gebruikerscontent te plaatsen en dat gebruik van de Gebruikerscontent door onze Diensten en alle andere personen en entiteiten niet: (a) eventuele intellectuele eigendomsrechten overtreedt van een persoon of entiteit of eventuele rechten van publiciteit, persoonlijkheid of privacy van een persoon of entiteit, met inbegrip als gevolg van het niet verkrijgen van toestemming voor het plaatsen van persoonlijk identificerende of anderszins privé-informatie over een persoon; (b) eventuele wetten, statuten, richtlijnen, regelgeving of overeenkomst overtreedt; (c) beledigend, smadend, onwettig dreigend of onwettig lastig vallend is; (d) zich voordoet als een persoon of entiteit of anderszins een band impliceert met een persoon of entiteit, met inbegrip van een eventueel bedrijf of onderwijsinstantie of dat over het algemeen foutief, misleidend, deceptief, bedrieglijk, verkeerd informerend is of dat een piramideverkoop omvat; (e) obsceen, pornografisch of ingepast is; (f) de maatstaven binnen een community of internetmaatstaven overtreedt; (g) een verkeerde interpretatie omvat van een handelsgeheim of knowhow; of (h) bekendmaking van eventuele vertrouwelijke informatie omvat die in bezit is van een derde.

U behoudt alle rechten, eigendom en belangen in en van de Gebruikerscontent die u verzendt en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten. Bij verzending van Gebruikerscontent of ander materiaal of informatie naar Coravin, kent u Coravin een wereldwijde, oneindige, onomkeerbare, overdraagbare licentie toe voor toegang, gebruik, verspreiding, reproductie, weergave, wijziging, hosting, communicatie, publicatie, openbare uitvoering, openbare verspreiding en het maken van afgeleide werken gebaseerd op en sublicentiëring van de Gebruikerscontent, allen zonder enige compensatie jegens u. Deze licentie duurt voort, ondanks dat u stopt onze Diensten te gebruiken.

Niet-toegestane activiteiten

U gaat ermee akkoord onze Diensten niet te gebruiken om: (a) onwettige of onbevoegde doeleinden te behalen die eventuele lokale, nationale of internationale wetten overtreden (waaronder, doch niet beperkt tot, import-, export-, auteursrecht- en handelsmerkwetten); (b) contact te maken met andere gebruikers van onze Diensten die verzocht hebben geen contact met hen op te nemen; (c) iemand te stalken of lastig te vallen; (d) datamining, scraping of het vrijgeven van spiders, robots, web crawlers of eventuele andere gegevensverzameling of extractiemiddelen om informatie te verzamelen via onze Diensten, behalve voor zover onze Diensten geïndexeerd zijn door openbare zoekmachines met een algemeen doel; (e) het bevorderen van een poging om te concurreren met Coravin, met inbegrip van het gebruik van onze Diensten om - alleen of in combinatie met een ander product of dienst - een dienst aan een derde aan te bieden of een gebruik dat tot een vermindering of verlies van zaken leidt voor Coravin met betrekking tot een bestaande of potentiële klant; (f) een van onze Dienstmaterialen te wijzigen, kopiëren, verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, publiceren, licentiëren, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, tenzij hier anderszins toestemming voor is gegeven volgens deze Voorwaarden of in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Coravin; (g) te proberen zonder toestemming toegang te krijgen tot het computersysteem van Coravin of eventuele activiteiten uit te voeren die de prestaties van onze Diensten onderbreken of de functionaliteit van onze Diensten te hinderen; (h) onze Diensten, de Dienstmaterialen of de Gebruikerscontent door te verkopen of commercieel te gebruiken; (i) onze Diensten te gebruiken voor toegang tot of inzameling van persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van namen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie, ongeacht voor welk doen, met inbegrip van commerciële doeleinden; (j) de maatstaven van een community of internetstandaarden te overtreden of daar inbreuk op te maken; (k) eventuele beveiligingsfuncties van onze Diensten te verwijderen, om te leiden, uit te schakelen, te beschadigen of anderszins te onderbreken gericht op voorkomen of beperken van onbevoegd gebruik van onze Diensten of eventuele Dienstmaterialen. Het is u alleen toegestaan onze Diensten en de Dienstmaterialen te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Eventueel ander gebruik van onze Diensten of Dienstmaterialen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, voornoemd niet-toegestaan gebruik, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Coravin is ten strengste verboden. U erkent en gaat ermee akkoord dat niet-toegestaan gebruik van onze Diensten of de Dienstmaterialen Coravin onherstelbare schade kan toebrengen en dat, in het geval van dergelijk niet-toegestaan gebruik, Coravin is gerechtigd tot het uitbrengen van een gerechtelijk bevel of eventuele andere niet-gerechtelijke of gerechtelijke beslechting.

Websites en content van derden

Onze Diensten zijn alleen beschikbaar ter informatie. Onze Diensten kunnen voor het gemak van gebruikers links naar andere websites op het internet bevatten om informatie, producten of diensten te vinden die zij mogelijk interessant vinden. Onze Diensten kunnen tevens functies en diensten van derden bevatten. Het gebruik van dergelijke links, kenmerken en diensten van derden, onze Diensten en de Dienstmaterialen, evenals eventueel ander materiaal of content in en beschikbaar gesteld via onze Diensten, vindt geheel op uw eigen risico plaats. Coravin doet geen aanbevelingen en wijst uitdrukkelijk alle eventuele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor de content, de nauwkeurigheid van de informatie of de kwaliteit van producten of diensten die op of door websites van derden worden aangeboden of waarvoor geadverteerd wordt of de transacties die u uitvoert met of overeenkomsten die u aangaat met derden. Uw gebruik van de website van een derde vindt plaats op uw eigen risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden van dergelijke andere websites, met inbegrip van de algemene voorwaarden van de derde betalingsverwerkings van Coravin. Coravin beveelt geen producten, diensten of behandeling aan die op een website van een derde wordt aangeboden of waarvoor wordt geadverteerd of die wordt aangeboden in onze Diensten.

Geschillen

Indien er een geschil bestaat tussen deelnemers op deze site of tussen gebruikers en een eventuele derde, gaat u ermee akkoord dat Coravin niet verplicht is daarbij betrokken te raken. Indien u een geschil hebt met een of meer andere gebruikers, vrijwaart u Coravin, haar managers, personeelsleden, vertegenwoordigers en opvolgers van eventuele vorderingen, eisen en schadevergoeding - ongeacht de aard of oorsprong, bekend of onbekend, vermoed of onverwacht, bekend of niet bekend - voortkomend uit of op wat voor manier dan ook betrekking hebbend op dergelijke geschillen en/of onze Diensten. Indien u inwoner bent van Californië, wijst u hierbij de California Civil Code Section 1542 af, waarin staat: "Een algemene afwijzing omvat geen vorderingen waarvan de crediteur zich niet bewust is of niet had kunnen vermoeden in zijn of haar voordeel te bestaan ten tijde van uitvoering van de afwijzing, wat, indien dit wel bekend was bij hem of haar, zijn of haar regeling met de debiteur aanzienlijk had beïnvloed."

Mogelijk hebt u gehoord van de Digital Millennium Copyright Act (the “DMCA”), gezien dit betrekking heeft op online dienstverleners zoals Coravin, waarin gevraagd wordt materiaal te verwijderen dat vermoedelijk inbreuk maakt op het auteursrecht van iemand. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we behouden ons het recht voor om Content te verwijderen of uit te schakelen dat mogelijk inbreuk maakt en om de accounts van herhaaldelijk overtreders te beëindigen. Om ons volledige beleid over geschillen op het gebied van auteursrecht te bekijken en te weten te komen hoe u content kunt melden dat er mogelijk inbreuk op maakt, klikt u hier.

De beschikbaarheid van Diensten

Coravin stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze Diensten over het algemeen beschikbaar zijn. Er zijn echter gevallen waarin toegang tot onze Diensten onderbroken wordt of deze niet beschikbaar zijn. Coravin stelt alles in het werk om een dergelijke onderbreking tot een minimum te beperken indien dit binnen haar redelijke controle ligt. U gaat ermee akkoord dat Coravin niet aansprakelijk is voor een eventuele wijziging, opschorting of stopzetting van onze Diensten en dat alle bedragen die zijn betaald volgens deze Voorwaarden niet-restitueerbaar zijn. Bovendien is het Coravin te allen tijde toegestaan de Diensten in zijn geheel of gedeeltelijk bij te werken, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Geen garanties en disclaimer

De informatie over onze Diensten is slechts bedoeld ter informatie. Niettegenstaande het voornoemde in deze Voorwaarden of anderszins, is Coravin niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in onze Diensten of de Dienstmaterialen. Coravin, haar onderaannemingen en partners zijn niet verantwoordelijk voor en garanderen geen nauwkeurigheid of volledigheid van eventuele Dienstmaterialen, Gebruikerscontent, producten, gegevens, diensten (hetzij uitgevoerd door Coravin of een derde), links, advertenties of andere onderdelen die onderdeel zijn van onze Diensten. Coravin behoudt zich het recht voor om eventuele Dienstmaterialen of Gebruikerscontent, met of zonder reden, onmiddellijk te verwijderen. Coravin kan niet en zal niet alle communicatie of producten die beschikbaar zijn in of via onze Diensten beoordelen, maar - hoewel ze hiertoe niet verplicht is - kan wel te allen tijde en zonder enige berichtgeving, maar eigen goeddunken eventuele Gebruikerscontent, Dienstmaterialen, de producten of diensten die beschikbaar worden gesteld in of verband houden met onze Diensten, beoordelen, verifiëren, er veranderingen in aanbrengen of verwijderen, met inbegrip van informatie die wordt verzonden in verband met de Dienstmaterialen of andere functies.

DE DIENSTMATERIALEN, GEBRUIKERSCONTENT, DIENSTEN, PRODUCTEN, INFORMATIE EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN, WORDEN BESCHIKBAAR GESTELD OP “AS IS” BASIS EN “MET ALLE FOUTEN". HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN VINDT GEHEEL OP UW EIGEN RISICO PLAATS. CORAVIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS DOEN GEEN UITSPRAKEN EN GEVEN GEEN GARANTIES EN VERWERPEN ALLE UITSPRAKEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKERSCONTENT, DE DIENSTMATERIALEN, DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN, ONGEACHT OF DIT UITDRUKKELIJK IS OF GEÏMPLICEERD, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, VOORTKOMEND UIT HANDELEN, DOOR UITVOERING, GEBRUIK VAN HANDEL OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, SYSTEEMINTEGRATIE, NIET-ONDERBREKING, KWALITEIT, EIGENDOM EN NIET-OVERTREDING. HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT AFDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN INSPANNING MET BETREKKING TOT EVENTUELE GEBRUIKERSCONTENT, DE DIENSTMATERIALEN, DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN, RUST BIJ U.

Beperkte aansprakelijkheid

CORAVIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS WORDEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, BUITENCONTRACTUELE OF PUNITIEVE SCHADE VAN WAT VOOR AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN OMZETVERLIES OF WINSTVERLIES, AL DAN NIET VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN, DE TOEGANG TOT OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE GEBRUIKERSCONTENT, DE DIENSTMATERIALEN, DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS EN ANDERE MATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN, ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE, ONGEACHT OF U OF CORAVIN AL DAN NIET ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID OF WAARSCHIJNLIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS INDIEN DE OPLOSSINGEN DIE ANDERSZINS MOGELIJK ZOUDEN ZIJN HET ESSENTIËLE DOEL NIET ZOUDEN DIENEN. IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CORAVIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS JEGENS U OF EEN EVENTUELE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT IN VERBAND MET, GEBASEERD OP OF VOORTKOMEND UIT DE GEBRUIKERSCONTENT, DE DIENSTMATERIALEN OP, IN EN BESCHIKBAAR GESTELD VIA ONZE DIENSTEN, PRODUCTEN, GEGEVENS OF ANDERE MATERIALEN DIE IN VERBAND DAARMEE WORDEN AANGEBODEN MEER DAN $10. BEPAALDE STATEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, WAARDOOR VOORNOEMDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. INDIEN EEN DEEL VAN DEZE BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT DE REDEN, ONGELDIG OF NIET-AFDWINGBLAAR BLIJKT, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CORAVIN EN HAAR LICENTIEHOUDERS NIET HOGER DAN TIEN DOLLAR ($10). Als u niet tevreden bent met onze Diensten of deze Voorwaarden, of als u van mening bent dat Coravin deze voorwaarden heeft overtreden, dan is uw enige oplossing het gebruik van de Diensten stop te zetten.

Schadeloosstelling

U stelt Coravin en haar directeurs, managers, werknemers, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders ("Gevrijwaarden Coravin") schadeloos voor alle vorderingen, handelingen, rechtszaken en eventuele andere processen (elk een "Vordering"), voortkomend uit of in verband met onze Diensten en uw gebruik van onze Diensten, de Dienstmaterialen of eventuele andere dienst, product of gegevens verkregen via onze Diensten, uw fraude, overtreding van de wet, nalatigheid, opzettelijk wangedrag of eventueel ander gebruik van onze diensten, de Gebruikerscontent, de Dienstmaterialen, de diensten, producten, informatie en andere materialen op, in en beschikbaar gesteld via onze Diensten, met uitzondering van voor zover toerekenbaar aan Coravin, of een eventuele inbreuk door u van deze Voorwaarden, en u stelt Coravin en de Gevrijwaarden Coravin schadeloos voor en tegen alle rechtszaken, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten en uitbetalingen aan advocaten), voortkomend uit of opgelopen in verband met dergelijke Vorderingen. Het is u niet toegestaan te schikken zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Coravin. Coravin en haar licentiehouders kunnen de verdediging van een Vordering op uw kosten en onkosten op zich nemen en u zult alle redelijke medewerking verlenen aan een dergelijke verdediging. U hebt het recht om een afzonderlijk adviseur aan te stellen voor een Vordering en om deel te nemen aan de verdediging ervan. Indien Coravin of haar licentiehouders u niet inlichten dat het de verdediging op zich neemt, hebt u het recht de Vordering te verdedigen met een adviseur die redelijkerwijs acceptabel is voor Coravin, niettegenstaande het recht van Coravin om op onze eigen kosten en onkosten de verdediging aan te nemen van een Vordering voorafgaand aan de beslechting of uiteindelijke bepaling.

Beëindiging

Het is Coravin toegestaan uw toegang tot alle of een deel van de Diensten te allen tijde, met of zonder oorzaak, met of zonder berichtgeving, onmiddellijk te beëindigen (met uitzondering van, doch niet beperkt tot, een eventuele App).

Indien u ervoor kiest uw registratie en Dienstaccount te beëindigen, hebt u te allen tijde het recht dit te doen door een e-mail te sturen (met inbegrip van uw e-mailadres) te sturen naar csr_eu@coravin.com. Houd er rekening mee dat uw Dienstaccount niet wordt beëindigd door simpelweg onze App van uw mobiele apparaat te verwijderen. Uw registratie en Dienstaccount kan alleen worden beëindigd door het volgende proces, zoals hierboven in deze bepaling beschreven.

Bij beëindiging worden alle rechten en plichten van de partijen volgens deze Voorwaarden stopgezet en u stopt onmiddellijk het openen en gebruiken van de Diensten, met uitzondering van (a) alle plichten die zijn ontstaan voorafgaand aan de van kracht zijnde beëindigingsdatum (met inbegrip van betalingsplichten, indien van toepassing) en alle remedies voor overtreding van deze Voorwaarden blijven van kracht; (b) het is Coravin toegestaan de Gebruikerscontent en eventuele andere gegevens en bedrijfsrecords, voortkomend uit uw gebruik van de Diensten (maar niet op een manier dat uw identiteit bekend wordt gemaakt) te behouden en gebruiken; en (c) de bepalingen van die paragrafen van deze Voorwaarden waarvan redelijkerwijs begrepen wordt dat deze voortduren, zullen van kracht blijven (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de paragrafen genaamd Eigendomsrechten, Geen garanties en disclaimer, Beperkte aansprakelijkheid, Schadeloosstelling en Geldend recht en rechtsgebied).

Herverzending en wederverkoop van goederen

Het beleid van Coravin staat niet toe dat goederen op enigerlei wijze opnieuw worden verzonden. Een bestelling die wordt verzonden naar een "expeditiebedrijf" wordt mogelijk niet geaccepteerd.

Coravin is een huismerk. Om de intellectuele eigendomsrechten van Coravin te beschermen, is het ten strengste verboden om goederen door te verkopen voor persoonlijk en/of zakelijk gewin. Coravin accepteert geen bestellingen die geacht worden kenmerken van wederverkoop te bezitten. Coravin behoudt zich het recht voor om elke volgende bestelling van een klant die verdacht wordt van wederverkoop te annuleren.

Voorgaande frauduleuze bestelgeschiedenis

Coravin kan weigeren een bestelling te accepteren als frauduleuze activiteiten worden vermoed. Coravin kan weigeren om een volgende bestelling te verwerken van een klant die een geschiedenis heeft van het plaatsen van frauduleuze bestellingen. Coravin mag elke bestelling weigeren die verband houdt met een eerder creditcardgeschil.

Voorwaarden Channel Partners

De term "Channel Partner" betekent een eventuele uitvoerder van een distributieplatform of een andere eventuele derde die bevoegd is om onze Apps beschikbaar te stellen voor verspreiding, onderhevig aan regelingen met Coravin. Momenteel is de enige Channel Partner Apple Inc. voor iOS apparaten via de App Store. Het volgende is van toepassing indien u een App verkrijgt van een van onze Channel Partners:

Zowel u als Coravin erkennen dat de Voorwaarden tussen u en Coravin zijn gesloten, en niet met de Channel Partner, en dat de Channel Partner niet verantwoordelijk is voor de Applicatie of de Content;

De Applicatie is aan u gelicentieerd op beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-onderlicentieerbare basis en dient louter en alleen te worden gebruikt in verband met de Diensten voor uw privé, persoonlijke, niet-commerciële gebruik, onderhevig aan alle algemene voorwaarden van deze Voorwaarden, zoals van toepassing op de Diensten;

U gebruikt de Applicatie alleen in verband met een apparaat van een Channel Partner dat in uw bezit is of onder uw controle valt;

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Channel partner geenszins verplicht is om eventueel onderhoud en ondersteunende diensten te verzorgen met betrekking tot de Applicatie;

Indien de Applicatie niet voldoet aan een toepasselijke garantie, met inbegrip van wettelijke garantie, kunt u de Channel Partner inlichten over een dergelijke tekortkoming. Na melding is de enige garantieplicht van de Channel Partner jegens u het restitueren van de aankoopprijs, indien van toepassing, van de Applicatie;

U erkent en gaat ermee akkoord dat Coravin, en niet de Channel Partner, aansprakelijk is voor het aanpakken van eventuele vorderingen die u of een eventuele derde hebt met betrekking tot de Applicatie;

U erkent en gaat ermee akkoord dat, in het geval van een vordering van een derde dat de Applicatie of uw bezit en gebruik van de Applicatie, de intellectuele eigendomsrechten van die derde overtreedt, Coravin, en niet de Channel Partner, verantwoordelijk is voor het onderzoek, de verdediging, beslechting en kwijting van een dergelijke vordering tot overtreding.

U verklaart en garandeert dat u zich niet in een land bevindt dat onderhevig is aan een Amerikaans Overheidsembargo of dat door de Amerikaanse Overheid is aangewezen als land dat “terroristen steunt", en dat u niet op een lijst met verboden of beperkte partijen staat van de Amerikaanse Overheid.

Zowel u als Coravin erkennen en gaan ermee akkoord dat, binnen uw gebruik van de Applicatie, u aan alle voorwaarden van overeenkomsten van de van toepassing zijnde derden voldoet, wat van invloed kan zijn of worden beïnvloed door een dergelijk gebruik; en

Zowel u als Coravin erkennen en gaan ermee akkoord dat de Channel Partner en de dochterondernemingen van de Channel partner derde begunstigden zijn van deze Voorwaarden en dat, na uw aanvaarding van deze Voorwaarden, de Channel partner het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) deze Voorwaarden jegens u, als derde begunstigde daarvan, af te dwingen.

Veranderingen van deze Voorwaarden

Coravin behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen, veranderen of bij te werken. Uw gebruik van onze Voorwaarden na eventuele veranderingen betekent dat u akkoord gaat met het volgen van en gebonden bent door de voorwaarden, zoals gewijzigd. Eventuele veranderingen van deze Voorwaarden zijn net zo van kracht als voor elke bezoeker die onze Diensten heeft bezocht voordat de verandering was doorgevoerd. Het is de plicht van gebruikers die onze al gebruikten voor de Verandering om zich te vergewissen van de veranderingen van de Voorwaarden sinds hun laatste bezoek. Het is Coravin toegestaan uw account en/of uw mogelijkheid onze Diensten te gebruiken op te schorten of te beëindigen indien u deze Voorwaarden niet volgt, voor inactiviteit van onze Diensten, voor het aan Coravin verschaffen van niet-kloppende of onnauwkeurige informatie over uzelf, voor overtreding van de eigendomsrechten van Coravin of voor eventuele andere redenen of zonder reden.

Relatie tussen de partijen

Niets in deze Voorwaarden mag worden opgevat als het ware dat de ene partij de partner, joint venturer, vertegenwoordiger, wettelijk afgevaardigde, werkgever, aannemer of werknemer van de ander is.

Geldend recht en rechtsgebied

Deze Voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Coravin met betrekking tot het onderwerp en overschrijven alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke en mondelinge vertegenwoordigingen, begrippen en overeenkomsten, uitdrukkelijk en geïmpliceerd, en zijn vastgelegd in en opgevat in overeenstemming met de wet van de Staat New York, zonder verwijzing naar de wetsconflictregelgeving; MITS DE VOORWAARDEN VAN HET TOEPASSELIJK RECHT OF HIERNA IS GEBASEERD OP, ONTLEEND IS AAN, SOORTGELIJK IS ALS OF IN VERBAND IS MET DE COMPUTERINFORMATIETRANSACTIESWET, ONTLEEND AAN HET NATIONALE CONFERENTIE VAN COMMISARISSEN OMTRENT UNIFORME STAATSWETTEN IS NIET VAN TOEPASSING, MET UITZONDERING VAN VOOR ZOVER DE WET UITDRUKKELIJKE WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSELIJKHEID VAN EEN OF MEER DELEN VAN DE WET VERBIEDT. Door het openen, bekijken of gebruiken van de diensten, werken, content of materialen van onze Diensten, gaat u akkoord met (a) het exclusieve rechtsgebied van de federale en staatsgerechtshoven in Boston, Massachusetts; (b) acceptatie van de dienst van verwerking door persoonlijke levering of post; en (c) onomkeerbaar het recht af te wijzen op een proces met jury en een eventueel rechtsgebied en verdediging op locatie die anderszins beschikbaar is.

Een gedrukte versie van deze Voorwaarden en van een eventuele kennisgeving in elektronische vorm is toegestaan in gerechtelijke en administratieve procedures op basis van of met betrekking tot deze Voorwaarden (met inbegrip van een Beleid) met dezelfde strekking en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en records die van origine zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. U en Coravin gaan ermee akkoord dat een eventuele vordering of proces voortkomend uit of met betrekking tot de Diensten moet worden aangevangen binnen 1 jaar nadat de vordering of proces aanving. Anders wordt een dergelijke vordering of proces permanent afgewezen.

EEN ACTIE OF PROCES VOLGENS DEZE VOORWAARDEN VINDT ALLEEN PLAATS OP INDIVIDUELE BASIS; COLLECTIEVE PROCESSEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DEZE VOORWAARDEN AAN TE GAAN, U EN CORAVIN BEIDE HET RECHT AFWIJZEN OP EEN PROCES MET JURY EN COLLECTIEVE PROCESSEN.

Overige

Onze Diensten worden gecontroleerd en aangeboden vanuit de Verenigde Staten. Zonder andere zaken te beperken, verklaart Coravin niet dat onze Diensten, Dienstmaterialen, Gebruikerscontent, diensten, producten, informatie of andere materialen die beschikbaar zijn op, in of via onze diensten, geschikt is of beschikbaar voor gebruik op andere locaties en dat toegang daartoe vanuit gebieden waar dit onwettig is, verboden is. Diegenen die ervoor kiezen onze diensten te gebruiken vanuit andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor het volgen van het toepasselijk recht. De ontheffing van of het niet kunnen uitoefenen van een recht door Coravin met betrekking tot rechten die hier worden aangegeven, wordt niet geïnterpreteerd als een ontheffing van een dergelijk recht in de toekomst of een ontheffing van eventuele andere rechten volgens deze Voorwaarden. Titels die worden gebruikt in deze Voorwaarden zijn bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Voorwaarden. Geen enkele persoon of entiteit, noch partij van deze overeenkomst, wordt beschouwd als een derde begunstigde van deze Voorwaarden of een bepaling daarvan. Het is u niet toegestaan deze Voorwaarden of uw rechten of plichten daarin of in uw Dienstaccount op wat voor manier dan ook (volgens de wet of anderszins) toe te wijzen, af te vaardigen of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coravin. Het is ons toegestaan deze Voorwaarden en onze rechten en plichten zonder toestemming over te dragen, toe te wijzen of af te vaardigen. Indien hierin gebruikt, worden de woorden “omvat” en “met inbegrip van", evenals hun syntactische variaties, opgevat als het ware dat ze gevolgd worden door de woorden “zonder enige beperking". Deze Voorwaarden (met inbegrip van het dan huidige Beleid) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Coravin met betrekking tot toegang, gebruik en uitvoering van de Diensten, en overschrijven alle vorige of gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten (hetzij mondeling, schriftelijk of elektronisch) tussen u en Coravin met betrekking tot de Diensten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt, wordt die bepaling beperkt of verwijderd tot een zo minimaal mogelijke strekking als noodzakelijk is zodat deze Voorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

Mocht u vragen hebben of contact met ons op willen nemen, dan raden we u aan contact op te nemen met csr_eu@coravin.com.

Copyright © 2018 Coravin, Inc.; Alle rechten voorbehouden.